ढुंढाड़ी मअ चोखा बच्यार 1-25

1. अगर थे थांका बाळकां नअ उपहार देबो चावअ छो, तो वांको होंसलो बडावो। – ब्रूस बार्टन

 

2. अगर थे दुखी हअबो चार्या छ, तो दनियां मअ कोई बी थानअ राजी न कर सकअ, अगर थे राजी रअबा को मन बणा ले, तो ईं धरती पअ कोई बी थानअ दुखी न कर सकअ। – परमहंस योगानंद

 

3. अगर थानअ सांच देखणो छ, तो न गलत अर न सई मअ राई रांखो। – ओपरा विनफ्रे

 

4. अगर कस्या बी तरीका सूं कोई बी दूसरो तरीको सई छ, तो थे पक्‍का वादा कअ साथ खअ सकअ छ, कि वो परकरती को तरीको छ। – अरस्तु

 

ढुंढाड़ी मअ चोखा बच्यार 26-50

26. एक सपनो जादू सूं सांचो कोन बण सकअ, ईंमअ खून-पसीनो, मनमअ सोचबो अर कड़ी मेनत लागअ छ। – अज्ञात

 

27. कळ्डा काम नअ करबा बेई म्ह एक आळसी आदमी नअ हेरूं छूं, क्यूंकि वो ऊनअ बेगो-सो करबा को तरीको हेर लेलो। – बिल गेट्स

 

28. कळ्डी मेनत कअ बना फळ लेबो, तो अस्यो छ, जियां थे फसल काटबा की कोसिस कर्या छ, जण्डअ थे बीज बायाई कोनअ। – डेविड ब्‍लाए

 

29. कद्‌यां बी कोई आदमी अणाचुको ग्यानी कोन हियो। – लुसियस अन्‍नायुस सेनेका

 

30. आज का काम नअ कद्‌यां बी तड़का पअ मत छोडो। – बेंजामिन फ्रेंकलिन