ढूँढाड़ी मै चोखा बच्यार 1-25

1. अगर थे थाँका बाळकाँ नै उपहार देबो चावै छो, तो वाँको होंसलो बडावो। – ब्रूस बार्टन

 

2. अगर थे दुखी हैबो चार्या छै, तो दनियाँ मै कोई भी थानै राजी न कर सकै, अगर थे राजी रैबा को मन बणा ले, तो ईं धरती पै कोई भी थानै दुखी न कर सकै। – परमहंस योगानंद

 

3. अगर थानै साँच देखणो छै, तो न गलत अर न सई मै राई राँखो। – ओपरा विनफ्रे

 

4. अगर कस्या भी तरीका सूँ कोई भी दूसरो तरीको सई छै, तो थे पक्‍का वादा कै साथ खै सकै छै, कि वो परकरती को तरीको छै। – अरस्तु

 

ढूँढाड़ी मै चोखा बच्यार 26-50

26. एक सपनो जादू सूं सांचो कोन बण सकै, ईंमै खून-पसीनो, मनमै सोचबो अर कड़ी मेनत लागै छै। – अज्ञात

 

27. कळ्डा काम नै करबा बेई म्ह एक आळसी आदमी नै हेरूं छूं, क्यूंकि वो ऊँनै बेगो-सो करबा को तरीको हेर लेलो। – बिल गेट्स

 

28. कळ्डी मेनत कै बना फळ लेबो, तो अस्यो छै, जियां थे फसल काटबा की कोसिस कर्या छै, जण्डै थे बीज बायाई कोनै। – डेविड ब्‍लाए

 

29. कद्‌यां भी कोई आदमी अणाचुको ग्यानी कोन हियो। – लुसियस अन्‍नायुस सेनेका

 

30. आज का काम नै कद्‌यां भी तड़का पै मत छोडो। – बेंजामिन फ्रेंकलिन