ढूँढाड़ी चुटकला

ढूँढाड़ी मै चुटकला 1-15

(1)
तमाकू सूं दूरां रिज्यो
सोजी : एक बार कळी कै सात-आठ फुट की नहं लगार तमाकू पीर्यो छो।
बदरी : अतरी लम्बी नहं लगार तमाकू क्यूं पीर्यो छै?
सोजी : मन डागदर तमाकू सूं दूरां रैबा बेई खियो छो।
(2)
मोट्यार पीटै छै

ढूँढाड़ी चुटकला 16 -30

(16)
छोटा बाळ
मदन : यार गोपी तू अतरा छोटा बाळ क्यूं कटवायो छै?
गोपी : अरै यार म्हारकन तीन रफ्या खुल्ला कोन छा, जिसूं म्ह नाई नै खियो कै, तीन रफ्यां का बाळ ओर काटलै।
(17)
छोरो करोड़ां को
एक गांव मै एक छोरो ऊंकी जीजी नै खियो।