छोगालाल थारो दादो हटवाड़ै जाया यो रै॥(टेर)
फेर तड़कै उठर जावैलो, सांझ पड़्यां घर आवैलो॥
छोगालाल थारो दादो……॥(1)


खोल गांठडी देख रै भाया, छोगालाल कांई-कांई लायो।
ताता-ताता माल पुवा या खाया यो॥
छोगालाल थारो दादो……॥(2)


नैन्यां सा छोरा कै तोड़ी, सूको पेठो ल्यायो॥
छोगालाल थारो दादो……॥(3)


छोटड़ली का खैबा सूं सारो काम कर्यायो।
खुद कै तोडी बंगड़ी बाळी ले आयो, बाजू नै कोन पुवायो॥
छोगालाल थारो दादो……॥(4)


महंगा मोल की बंगडी बाळी ले आयो॥
छोगालाल थारो दादो……॥(5)