भाया चीलगाडी आगी रै।
चूलो बळतो छोड बीनणी देखण भागी रै॥(टेर)


आछ्यो ल्यायो बीनणी, बिर्था खरचर दाम।
या तो नागा मैली, नागी रै॥
चूलो बळतो छोड बीनणी देखण……॥(1)


ले बेवड़ पाणी नै चाली, घर नै खुल्लो छोड।
मांग्यो कूद पड़्यो कुवा मै, या नेज छोड घरां नै आगी रै॥
चूलो बळतो छोड बीनणी देखण……॥(2)


सांझ पड़्यां की रोटी पोयी, या लूण साग मै भूली रै।
आदो चून गण्डकड़ा खाग्या, या रोटी सात एकली खागी रै॥
चूलो बळतो छोड बीनणी देखण……॥(3)